Gebruiksovereenkomst

Deze gebruiksovereenkomst is van toepassing op de Crelan Agentschap Vermeiren & Descamps website, bereikbaar via onder andere http://www.crelangent.be. Door gebruik gebruik te maken van de Crelan Agentschap Vermeiren & Descamps website verbindt u zich ertoe deze gebruiksovereenkomst na te leven en te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door BVBA VerDes Finance, Ottergemsesteenweg 271-273, 9000 Gent, België. RPR 0840.788.179.

Alle bestanddelen van de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, tekst, bestanden, beelden, geluiden, logo's, handelsmerken en code) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren BVBA VerDes Finance of derden toe. Het is ten strengste verboden de aangeboden informatie op te slaan (tenzij noodzakelijk voor het bekijken van de website), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of op elke andere mogelijke manier over te dragen of rechten hierop te verlenen aan derden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van BVBA VerDes Finance.

Crelan en het Crelan logo komen toe aan Crelan NV.

De op deze website aangeboden informatie mag niet wederrechtelijk gebruikt worden. Er mag geen zodanig gebruik gemaakt worden van de website waardoor deze beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt. De website mag niet gebruikt worden voor het posten en/of verspreiden van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter of materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden. De website mag niet op een dergelijke wijze gebruikt worden zodat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

De informatie (met ingebrip van bestanden, producten en diensten) die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Deze informatie wordt gegeven zonder enige vorm van garantie. BVBA VerDes Finance staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie, en is bijgevolg niet aansprakelijk voor geleden schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de aangeboden informatie.

Deze website kan hyperlinks naar websites of webpagina's van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. BVBA VerDes Finance heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van hyperlinks op de Crelan Agentschap Vermeiren & Descamps website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud of andere kenmerken van deze website of webpagina's.

Deze website kan rechtstreekse en onrechtstreeks adviezen van allerlei aard bevatten. Deze adviezen worden gegeven zonder enige vorm van garantie en BVBA VerDes Finance kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, onder welke vorm dan ook, geleden door het wel of niet opvolgen van deze adviezen.

Het aanleggen van hyperlinks naar de Crelan Agentschap Vermeiren & Descamps website is slechts toegestaan indien deze hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Hyperlinks leggen naar andere pagina's (deep-linking) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVBA VerDes Finance. Het gebruik van deze website, of delen ervan, in andere websites of in elementen ervan is eveneens verboden.

Mocht u een probleem hebben met deze gebruiksovereenkomst, of een opmerking of suggestie eromtrent, mag u ons hiervoor altijd contacteren via de contactpagina. Mocht u een inbreuk tegen deze gebruiksovereenkomst vaststellen, zouden wij het zeer op prijs stellen mocht u deze inbreuk melden aan ons via de contactpagina.

Privacy-beleid

BVBA VerDes Finance verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis verstrekt worden. Bij het invullen van een online formulier of het sturen van een e-mail gaat u ermee akkoord dat uw gegevens door BVBA VerDes Finance opgeslagen worden, met het oog op communicatie naar de verstrekker toe. De gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven of verkocht of verspreid worden op welke wijze dan ook. U hebt ten allen tijde het recht uw opgeslagen gegevens op te vragen, te laten wijzigen, of te laten verwijderen. U dient hiertoe contact met ons op te nemen via de contactpagina, en wij zullen uw gegevens binnen een aanvaardbare termijn meedelen, wijzigen of verwijderen, naargelang u wenst.

BVBA VerDes Finance kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw browsertype en -versie, uw IP-adres, uw besturingssysteem en de domeinnaam langs waar u naar de website gekomen bent en langs waar u die verlaat).